al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuda a petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms – COVID 19

de la companyia d'agües CASSA

DIJOUS 02 ABRIL 2020

Bases d’aplicació de l’ajuda a petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms – COVID 19
L’ajuda de CASSA està dirigida a:
• Petites i mitjanes empreses, això és, que ocupin a menys de 50 persones i quin volum de negoci anual no superi els 8 M€; i,
• Treballadors autònoms.
L’ajuda suposa la congelació del pagament de les factures de subministrament d’aigua emeses durant la vigència de l’estat d’alarma, iniciat el 14 de març, en ser decretat com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i, el seu posterior finançament sense interessos un cop aquest finalitzi, i fins a un període màxim de 6 mesos.
Amb la confirmació de la concessió de l’ajuda per part de CASSA, quedarà garantit el gaudiment del servei d’aigua.
Requisits d’obtenció de l’ajuda
Els destinataris de l’ajuda han de reunir els següents requisits:
a) Han d’acreditar que pertanyen a un dels col·lectius següents: petites i mitjanes empreses i/o treballador autònom; i,
b) El perceptor ha de ser el titular del contracte de subministrament d’aigua potable d’ús comercial/industrial pel qual es demana l’ajuda. El contracte amb CASSA ha d’estar en vigor i ha de disposar d’ un comptador individual.
Aquesta ajuda s’aplicarà mentre sigui vigent l’estat d’alarma i es mantindrà el seu posterior finançament, sempre i quan no es doni cap de les següents circumstàncies:
• Hi hagi un canvi de titularitat.
• Hi hagi un canvi d’ús del contracte de subministrament i deixi de ser d’ús comercial/industrial.
Canals per a la concessió de l’ajuda
Per acreditar la pertinença a un dels col·lectius destinataris de l’ajuda s’ha d’enviar un correu electrònic a: ajudapimes@cassa.es. També posem a disposició un servei d’atenció telefònica exclusiu (laborables, de 8 a 15 h): 680 595 332
S’informa que CASSA durant la vigència de l’atorgament de l’ajuda, si així ho considera necessari, es reservarà el dret a demanar informació addicional per verificar el contingut de les declaracions responsables relatives a PIMES.
Un cop rebuda la petició i documentació que acrediti la pertinença, només s’entendrà atorgada l’ajuda si CASSA en aquest sentit ho notifica expressament a l’adreça de correu electrònic que s’hagi facilitat

Document Actions