al contingut a la navegació Informació de contacte

Bases reguladores subvencions restauració i centres estètica i bellesa afectats COVID-19

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

DIJOUS 22 OCTUBRE 2020

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de
les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.
Mitjançant la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, és van adoptar una sèrie de noves mesures de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada
per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, que varen implicar la suspensió de les activitats de
restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis
d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia i la obligació als centres d'estètica i bellesa de
no oferir els seus serveis, per el contacte personal proper que els mateixos impliquen.
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) té la responsabilitat d'enfortir el sector i
d'impulsar actuacions per donar resposta als grans reptes del comerç, dels serveis, de l'artesania i de la moda,
generar models de negoci competitius, prestigiar els sectors, acompanyar en la transformació digital, posar el
comerç al centre dels plans de ciutat, donar suport a la professionalització del món associatiu i fomentar la
internacionalització dels sectors.
En l'àmbit del Comerç, l'estratègia a seguir ve marcada per l'Agenda Comerç 20/21, el full de ruta del comerç
català per als dos propers anys. Un instrument de planificació estratègic del sector i per al sector, on fruit del
procés de reflexió estratègica compartit amb les entitats més representatives del sector i també amb experts i
professionals independents d'àmbits diversos, s'han identificat els reptes estratègics del sector i s'ha definit un
document on es determinen les línies d'actuació en matèria de comerç a realitzar
(http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/comerc/agenda_20_21/).
Aquesta eina de planificació s'estructura en cinc blocs temàtics:
Prestigi i Promoció
Formació, talent i emprenedoria
Transformació tecnològica
Territori i Persones
Models de Competitivitat
Amb aquestes bases reguladores, el CCAM, fa palès el seu compromís davant d'aquesta situació de tancament
a tot el territori català de determinades activitats econòmiques, entre les quals hi ha les activitats de
restauració i els centres d'estètica i bellesa, per donar el seu suport envers la competitivitat de les empreses i
el manteniment dels negocis davant la disminució dràstica de facturació que el tancament decretat per la
Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre pot provocar.
Vist l'article 5 de l'Acord de Govern GOV/5/2019, de 8 de gener, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts
del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, i se n'aprova el text íntegre (DOGC núm. 7785 de
10.1.2019).
Vista la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques;
Vist el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya;
Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;
Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;
A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
1/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020
(BOE núm. 176, de 25.07.2006).
Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890,
d'11.6.2015).
En ús de les facultats conferides per l'article 17 del Estatuts del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya, modificats per Acord de Govern de 8 de gener de 2019.
Per tot això exposat,
Resolc:
- 1 Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i
els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 que consten a l'Annex 1.
- 2 Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 20 d'octubre de 2020
Montserrat Vilalta Cambra
Directora
Annex 1
Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i els centres
d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.
Base 1
Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració
i els centres d'estètica i bellesa, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació
de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves
mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.
Base 2
Persones beneficiàries
2.1 Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:
Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i
bellesa, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament
en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Als efectes d'aquestes bases s'entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars,
restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col.lectiu com
poden ser centres comercials o mercats municipals.
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
2/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020
Als efectes d'aquestes subvencions, s'especifica la categoria de pime (petites i mitjanes empreses), segons
l'annex 1 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren
determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 y 108 del
Tractat:
Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions
d'euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d'euros.
Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no
supera els 10 milions d'euros.
Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no
supera els 2 milions d'euros.
Queden excloses com a beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses que es troben participades en més
d'un 50% per capital públic i les fundacions.
En l'Annex 2 d'aquesta Resolució, s'estableixen els requisits específics que han de tenir les persones
beneficiàries.
2.2 La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes
d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a
l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en
l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6922 de 28.07.2015).
Les persones presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics i es podran identificar i signar electrònicament,
mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.
Base 3
Requisits per obtenir la condició de persona beneficiària
3.1 Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:
a) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores
amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives
d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el
Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, que regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota
de reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre
l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més
persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.
b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la
sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència
Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una
moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti
aquesta prerrogativa especial.
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a
l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament
sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei
5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable
en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones. No haver estat mai objecte de sancions
administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb el que estableix l'article 11.1 de la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes.
e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.
f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
3/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020
laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el
treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i
sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades,
hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya.
h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el
Reglament dels serveis de prevenció; així com, d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat,
adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, respectant
allò que estableix l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i
homes i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
j) No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques
adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual,
així com per tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat
amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
k) No trobar-se en situació de crisi (concurs de creditors).
l) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
m) En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries cal estar donat d'alta en el
cens de l'impost sobre activitats econòmiques.
n) En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor
complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.
o) Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions públiques o privades per a la mateixa
activitat.
p) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
3.2 El compliment d'aquests requisits s'acreditarà d'acord amb el que estableix la base 6.3. d'aquest annex.
Base 4
Quantia
4.1 La subvenció atorgada té el caràcter d'import màxim i s'ha de destinar a la realització de l'actuació
subvencionada.
4.2 La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.
4.3 Si el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat en un 20%, s'ha de reduir,
en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.
4.4. Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat
objecte de l'ajut no excedeix del 20 % no comporta la reducció de la quantia de l'ajut. Només es pot aplicar
aquest percentatge si es garanteix que s'ha acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut.
En cap cas l'import de les subvencions atorgades pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb
subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la
persona beneficiària.
Base 5
Actuacions i despeses subvencionables
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
4/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020
5.1 Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament del programa que figura a l'Annex 2
d'aquesta Resolució. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.
5.2 Es consideraran subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per
respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, resultin estrictament necessàries i que s'hagin realitzat
durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la
finalització del termini de presentació de la justificació econòmica.
Als efectes d'aquesta Resolució es consideraran despeses no subvencionables les següents:
- Interessos deutors de comptes bancaris.
- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
- Despeses de procediments legals i judicials.
- Impostos indirectes, com l'IVA, i els impostos personals sobre la renda, i qualsevol altre impost.
- Despeses de transaccions financeres.
- Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment
de comptes o transferències.
- Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més d'un mes a l'inici o finalització de
l'actuació atorgada.
- Els estudis.
- Els patrocinis i premis.
- Els càterings i les despeses d'alimentació.
5.3 Les actuacions per a les quals es sol·liciti la subvenció s'han de realitzar de manera efectiva durant l'any de
la convocatòria corresponent. És a dir de l'1 de gener del 2020, fins al 31 de desembre del 2020. Tan sols
seran subvencionables les factures que es corresponguin a l'exercici objecte de la convocatòria.
5.4 Es podran acceptar les inversions finançades totalment o parcialment mitjançant la tipologia de contractes
d'arrendament financer -lísing- sempre que la persona beneficiària dipositi davant la Caixa General de Dipòsits
un aval per un import igual a la subvenció, garantia que ha de ser proporcional a la inversió parcialment o
totalment finançada amb lísing. El model d'aval està a disposició dels interessats a la seu corporativa ubicada
en http://www.gencat.cat o a la pàgina web http://empresa.gencat.cat/ca/inici/.
Base 6
Procediment de sol·licitud i documentació
6.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones
interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya
(http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
(http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement
(http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).
6.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen
aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la
Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica
-seu.html.
En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència tècnica es determinarà
l'ampliació del termini no vençut i es publicarà tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta del termini no
vençut.
El model normalitzat inclourà les dades de domiciliació bancària de la persona beneficiària on, si s'escau, es
farà efectiu el pagament de la subvenció.
6.3 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:
a) Requisits als que fa referència la base 3 d'aquest annex, si s'escau.
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
5/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020
b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix
concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia
sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o
concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.
c) Disposar de l'escriptura de constitució de l'entitat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil o
al registre corresponent.
d) Disposar de facultats de representació de la empresa, d'acord amb la escriptura notarial corresponent
inscrita al Registre mercantil o al registre corresponent, si escau.
e) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els
termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.
f) Que el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de
28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la
concessió de subvencions i que s'inclou com Annex 3 d'aquesta resolució.
6.4 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la
veracitat de les dades declarades. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o
document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la
sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb
posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus què hagi pogut incòrrer.
6.5 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics, en concret,
per a la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment per part del sol·licitant de les
obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat
Social. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s'hauran de presentar els documents
acreditatius corresponents.
6.6 Amb les sol·licituds s'haurà d'adjuntar la documentació que es detallen en el desenvolupament de cada
programa que figuren a l'Annex 2 d'aquesta Resolució.
6.7 En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol Administració, en aplicació del que preveu
l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant conforme no hi ha
hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant el
qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s'inclou al formulari de sol·licitud. Si l'òrgan
instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona
beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.
En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, o hagi prescrit el seu període de
vigència, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.
6.8 Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si la sol·licitud no reuneix els requisits
que estableixen aquestes bases reguladores, es requerirà la persona sol·licitant per a què, en un termini de 10
dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius per mitjans telemàtics, amb indicació que, si
no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa
l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. Aquesta resolució de desistiment es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant el Tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ( http://tauler.seu.cat ), sens perjudici que pugui
utilitzar addicionalment altres mitjans. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos
efectes.
Aquest requeriment es farà mitjançant notificació electrònica amb avís a l'adreça i/o telèfon mòbil que el
sol·licitant hagi facilitat a aquests efectes dins del formulari de sol·licitud d'ajut, de la posada a disposició de les
seves notificacions a la Seu electrònica, sens perjudici que la manca d'aquest avís no impedeixi la plena
validesa de la notificació. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es
comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la
notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat.
Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de
la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.
6.9 El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
6/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020
La persona titular de la direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya podrà ampliar els
terminis no vençuts quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o
aplicació que correspongui, i fins que es solucioni el problema, publicant a la Seu Electrònica tant la incidència
com l'ampliació del termini no vençut.
6.10.Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari.
Base 7
Procediment de concessió
7.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència no
competitiva. El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds,
i el termini de presentació de les so·licituds serà de quinze dies a partir de l'endemà de la publicació en el
DOGC de la convocatòria o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.
7.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la persona que ocupi el càrrec de cap de l'Àrea de
Comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, i el resoldrà la persona titular de la Direcció
del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.
7.3 L'òrgan instructor formularà la proposta de resolució de les subvencions a la vista de la documentació
presentada per les persones sol·licitants i de les comprovacions realitzades i l'elevarà a l'òrgan resolutori.
Base 8
Resolució i notificació
8.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és el/la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya.
8.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar de l'endemà de la data
de publicació de la convocatòria.
8.3 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de
la persona o entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import i, si escau, el percentatge
subvencionat del pressupost de l'activitat, el termini de justificació de l'execució de l'objecte de la subvenció.
8.4 La resolució de concessió es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), sens perjudici que es
puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual
i té els mateixos efectes.
8.5 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos s'entendrà que la
sol·licitud ha estat desestimada, d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
8.6 Contra la resolució de concessió, denegació, inadmissió o desestiment de les subvencions, que no
exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant el/la conseller/a d'Empresa i
Coneixement en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que
estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
Base 9
Publicitat de la resolució
D'acord amb l'article 18 i 20 de la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre (LGS) i l'article
5.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la
“Base de Datos Nacional de Subvenciones” (BDNS), operarà com a mitjà electrònic per donar compliment a les
obligacions de publicitat de les subvencions atorgades, el qual haurà de contenir les dades a que es refereix la
lletra b) de l'apartat 8 de l'article 20 de la LGS.
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
7/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020
D'acord amb els articles 5.1 i 15.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, la informació relativa a les subvencions i les subvencions públiques atorgades,
amb indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris, s'ha de publicar a la seu electrònica i al lloc web del
Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat)
Base 10
Subcontractació
10.1 S'entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat
que constitueix l'objecte de la subvenció. Queda fora d'aquest concepte la contractació de les despeses en què
hagi d'incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l'activitat subvencionada.
10.2 D'acord amb això, i a efectes d'aquesta Resolució, no són susceptibles de subcontractació les accions que
s'estableixen a l'Annex 2 del programa.
Base 11
Pagament
El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de l'actuació
subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.
Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici
si la persona o entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La
signatura de la sol·licitud de subvenció comporta l'autorització de la persona sol·licitant per fer-ne la
comprovació i obtenir les dades corresponents.
Base 12
Revisió i variacions en la destinació de la subvenció
12.1 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol
alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas,
l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc
a la modificació de la resolució de concessió en els termes establerts en aquestes bases.
12.2 Per causes degudament justificades, i amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, existeix la possibilitat de
modificació de la resolució de concessió, sempre que no resti afectada l'essència d'aquesta, en el cas d'alteració
de les condicions que sobrevinguin al servei subvencionat i que siguin justificades suficientment pels
interessats abans del termini d'execució del servei.
En el supòsit que l'interessat presenti la sol·licitud esmentada, l'òrgan instructor analitzarà les causes que
al·lega i, si s'escau, proposarà la modificació de la resolució que emetrà el mateix òrgan que ha resolt.
12.3 El/la beneficiari/ària té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa
finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat
per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
Base 13
Justificació
13.1 Les persones beneficiàries de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els
articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.
13.2 Un cop finalitzades les actuacions, el/la beneficiari/ària ha de presentar telemàticament un compte
justificatiu simplificat signat electrònicament on acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així
com les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts.
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
8/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020
Aquest compte justificatiu simplificat es presentarà mitjançant el model normalitzat que es troba a disposició
de les persones interessades a les pàgines web que s'indiquen a la base 6 i tindrà el següent contingut:
13.2.1. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que inclourà:
a) Una relació classificada de totes les despeses subvencionables relacionades amb el desenvolupament de
l'actuació, amb identificació del creditor, i el document, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la
forma de pagament.
b) Una llista detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'actuació subvencionada, amb
indicació de l'import i la procedència.
c) Una declaració del beneficiari conforme els pagaments corresponen a actuacions realitzades correctament i
justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.
13.3 Les persones beneficiàries de les subvencions resten obligades a realitzar-ne la justificació en el termini
màxim de tres mesos a partir de la finalització del termini per a realitzar les actuacions subvencionables davant
del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.
13.4 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La
descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per
tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura
no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa.
En tot cas, s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.
En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la
disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.
13.5. Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació:
a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de
fer-hi constar el seu NIF i denominació social.
b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el
document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació
complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.
En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia
del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.
No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s'incompleixin les limitacions d'aquest tipus de
pagament que estableix l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i
pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i
lluita contra el frau.
Els pagaments en efectiu s'han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de
la factura a què correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha de contenir com a mínim el
nom i el NIF.
13.6 Es podrà admetre un percentatge màxim del 20% de desviació pressupostària entre el cost inicialment
pressupostat i el cost final justificat de l'activitat subvencionada, que no comportarà reducció de la quantia de
la subvenció atorgada sempre i quan s'hagi acomplert l'objecte i finalitat de la subvenció establerta al
programa de l'Annex 2.
En el cas que s'hagi acomplert tant l'objecte i finalitat de la subvenció, però la desviació hagi estat superior al
20%, es tramitarà el pagament proporcional de la subvenció per l'import efectivament justificat.
13.7 L'incompliment de l'objecte i finalitat de la subvenció, comportarà la revocació total de la subvenció
atorgada.
13.8 Si la justificació no reuneix els requisits que s'estableixen en aquesta base, es requerirà al/a la beneficiari/
ària perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb
indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el
que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
9/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020
Base 14
Verificació de les accions subvencionables
14.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de
dos tipus:
14.1.a) Verificacions administratives.
Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones o les
entitats beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes
bancaris, etc.).
14.1.b) Verificacions in situ o sobre el terreny.
Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les
obligacions de les persones beneficiàries.
Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya estableix un procediment de no menys del 5% de
mostreig per comprovar els justificants que consideri oportuns i que li permetin tenir evidència raonable sobre
l'adequada aplicació de la subvenció, per la qual cosa pot requerir al beneficiari la remissió dels justificants de
despesa subvencionats. La selecció de la mostra es fa pel procediment de mostreig aleatori simple, mitjançant
un programa informàtic específic (full de càlcul).
14.2 Les persones beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació
administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.
Base 15
Control de les accions subvencionables
15.1 El CCAM efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat i podrà realitzar les actuacions de
seguiment i de control necessàries per garantir que els/les beneficiaris/àries donen una destinació correcta als
ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així
com de les obligacions establertes. Els/les beneficiaris/àries dels ajuts resten obligats a facilitar tota la
informació que els sigui requerida.
15.2 Els/les beneficiaris/àries estan sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que
estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, sobre tramitació,
justificació i control de subvencions.
15.3 L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència
d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada per aquestes subvencions.
Les persones beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan
concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració
autonòmica, estatal i comunitària.
Base 16
Revocació
16.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis i 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
16.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General,
en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció
atorgada, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 100 del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
10/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020
16.3 En el supòsit que s'acrediti l'assoliment dels objectius del projecte per un import inferior al previst
inicialment, i d'acord amb el que estableix la base 14.6, si escau, s'iniciarà el procediment de revocació parcial
i es reduirà proporcionalment l'import de la subvenció.
Base 17
Renúncia
17.1 Les persones beneficiàries poden renunciar a la subvenció atorgada i, a aquest efecte, l'òrgan que va
atorgar la subvenció dictarà la resolució corresponent. Les persones beneficiàries han de retornar la quantitat
indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.
17.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat
atorgada, la persona o entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de
la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va atorgar la subvenció dictarà la resolució
corresponent.
Base 18
Règim de compatibilitat de les subvencions
Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o
internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat
subvencionada, d'acord amb allò que disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Base 19
Infraccions i sancions
19.1 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General,
en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici
del procediment sancionador, d'acord amb el que disposa la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb independència del reintegrament total o parcial de
la subvenció.
Base 20
Publicitat de les subvencions per part de la persona o entitat beneficiària
20.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del
programa, l'activitat, la inversió o l'actuació objecte de subvenció d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
20.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar les persones o entitats beneficiàries de les subvencions són
les següents:
Les persones beneficiàries de la subvenció estan obligades a fer constar en les actuacions que s'escaigui el
patrocini i logotip de la Generalitat de Catalunya. A la pàgina web
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/ es pot consultar la normativa gràfica i els supòsits que
requereixen fer constar el logotip de la Generalitat de Catalunya. Totes les actuacions han d'incorporar
l'esmentat patrocini o logotip, i complir els requisits d'imatge que estipuli el Programa d'Identificació Visual de
la Generalitat de Catalunya, per tant, les propostes dels materials s'han d'enviar a l'adreça electrònica
ccam@gencat.cat, per tal de poder obtenir-ne el vistiplau previ.
Base 21
Obligacions de les persones beneficiàries
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
11/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020
Són obligacions generals de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya en la
forma i el termini que estableix la base 13 que regula la justificació de les subvencions.
b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió,
o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat i
el compliment de la finalitat per a la qual s'ha atorgat la subvenció. Si la subvenció consisteix en un
percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici
d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la
totalitat de la despesa realitzada amb relació a l'objecte global o parcial, en aquest darrer cas, sempre que es
pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.
La manca de justificació de la inversió dins els terminis establerts i/o l'incompliment de les condicions fixades a
la resolució, per causes directament imputables a la persona beneficiària, comporta la reducció proporcional de
la subvenció i, fins i tot, pot comportar la revocació de la resolució de concessió, amb els tràmits previs
corresponents.
c) Conservar els justificants originals, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada durant
un període mínim de cinc anys.
d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la
destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit
a l'òrgan instructor, amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de
modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i
les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden
donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.
e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i
a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d'altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i
aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o atorgades per a la mateixa
finalitat, ajudes, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i
qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat.
Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de
l'aplicació donada als fons percebuts.
g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats
comptables i registres específics que siguin exigits per la normativa amb relació als comptes, amb la finalitat
de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que
s'indiquin a la resolució corresponent.
i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit
producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.
j) La persona beneficiària ha de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va atorgar la
subvenció, que no pot ser inferior a cinc anys en el cas de béns que es puguin inscriure en un registre públic,
ni a dos anys per a la resta de béns.
k) No subcontractar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.
l) Les empreses o entitats beneficiàries han de facilitar l'avaluació del projecte executat objecte d'aquesta
subvenció.
m) Les persones beneficiàries d'aquestes subvencions s'obliguen a complir els principis ètics i regles de
conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, a efectes
d'un eventual incompliment d'aquests principis recollits a l'Annex 3 d'aquesta Resolució.
n) En cas que els beneficiaris siguin fundacions o associacions han d'haver adaptat els estatuts segons la
disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu
a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
12/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020
o) Les entitats privades a les quals es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29
de desembre, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin
aplicables.
Base 22
Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades seran incorporades al
tractament d'Expedients Administratius, del qual és responsable el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya. La finalitat del tractament és la gestió de les activitats relatives a les àrees finalistes d'actuació del
Consorci, comerç i serveis, artesania i moda, com ara impulsar les accions de foment i desenvolupament del
comerç, el suport als dissenyadors de moda, fomentar l'artesania catalana, promoure l'associacionisme,
gestionar programes d'incentius i de finançament, l'organització d'actes públics, jornades, cursos o
conferències i altres convocatòries o activitats que organitzi o en les quals participi, així com, oferir-li
informació per mitjans electrònics sobre els serveis de similar naturalesa que ofereix aquest Consorci.
Les persones interessades poden exercir el dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seves
dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a
la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a: Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya, carrer Puig i Xoriguer, 11-13, 3a planta, 08004 Barcelona, tel. 93.484.99.99 o al correu electrònic
rgpd.ccam@gencat.cat i/o ccam@dpo-profesional.es.
ANNEX 2
PROGRAMA DE REACTIVACIÓ DE LES ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ I DELS CENTRES D'ESTÈTICA I BELLESA
AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA COVID-19.
1.1. Objectiu
Reactivar el sector de les activitats de restauració, i dels centres d'estètica i bellesa davant el tancament
originat per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
1.2. Persones beneficiàries
Les persones autònomes i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i
bellesa obligades a tancar en funció de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten
noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.
Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars,
restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col.lectiu com
poden ser centres comercials o mercats municipals. Han de tenir, com a mínim, un establiment, operatiu a
Catalunya.
1.3. Tipologia d'accions subvencionables
Qualsevol tipologia d'acció que dugui a terme l'empresa durant el període de recuperació econòmica degut als
efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció portada a terme en el període comprès entre l'1 de gener i el 31
de desembre del 2020 que pugui suposar per l'empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així
com l'estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a
fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.
1.4. Requisits
L'empresa haurà d'acreditar, mitjançant declaració responsable, que en funció de la Resolució SLT/2546/2020,
de 15 d'octubre per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
13/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, van haver de suspendre les seves activitats.
Caldrà que el beneficiari de l'actuació, s'adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de
serveis, que s'impulsin des del CCAM.
1.5. Documentació complementària a la sol·licitud
Es requereix la següent documentació:
- Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment
- Declaració responsable
1.6. Quantia de la subvenció
Fins el 100 % de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 1.500 euros.
1.7. Despeses subvencionables
Despeses fixes d'estructura, tals com lloguers compres de producte, inversions en transformació digital per
fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada
de dur a terme l'acció o accions corresponents, amb excepció de:
- Sous i salaris.
- Amortitzacions i rentings.
- Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer.
ANNEX 3
Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la
seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.
Principis ètics i regles de conducta:
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels
òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui
afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen
les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en
els processos derivats d'aquestes convocatòries.
3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció o ajut.
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
14/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni
per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del
compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en
relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart
de l'article 3 de la Llei de transparència.
Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta:
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts
públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de
subvencions.
(20.294.082)
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
15/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8252 - 22.10.2020
CVE-DOGC-A-20294082-2020

Fitxers adjunts

Document Actions