al contingut a la navegació Informació de contacte

Permís per fer foc

Tipus d'autoritzacions. Comunicacions de crema: del 16/10 al 14/03

DIMARTS 08 OCTUBRE 2019

Objecte:Tramitació de les autoritzacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per a activitats amb risc d'incendi forestal (cremes de restes vegetals de caràcter agrícola o focs d'esbarjo).
Les activitats amb risc d'incendi forestal són les que es fan en zona forestal (*) o en zona urbana que estigui a menys de 500 metres de zona forestal.

La tramitació del permís per fer foc varia segons l'època de l'any:

  • Del 16 d'octubre al 14 de març s'haurà de fer prèviament una COMUNICACIÓ DE CREMA (tràmit presencial).
  • En períodes entre el 15 de març i el 14 de juny i entre el 16 de setembre i el 15 d’octubre: Autorització de crema. Durant aquest període s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament l’autorització d’encendre foc per la crema de brancatge de restes agrícoles de finques procedents de treballs agrícoles del terme municipal. Un cop rebuda la soll·licitud, l’Ajuntament ho trasllada de forma col·lectiva a la comarca de l'Alt Urgell que les autoritzarà restant condicionada dita autorització al compliment del Decret 64/1995, de 7 de març
      • .

Observacions:

• Durant la crema, és important dur el telèfon que s'ha fet constar a la sol·licitud a sobre, per tal de rebre les actualitzacions del pla Alfa (nivells de risc d'incendi, mitjançant les quals es poden anul·lar els permisos) i també per trucar al 112 en cas d'emergència.

• La crema només es podrà iniciar amb vent encalmat i en cap cas es podrà realitzar si hi ha un avís de vent emès pel Servei Metereològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme.

Amb una velocitat >20 km/h l'activitat s'haurà d'aturar.

L'activitat quedarà suspesa en cas d'activació del pla alfa nivell 2 o superior. La consulta es podrà fer trucant al 012, al 010 del municipi o al web http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER ENCENDRE FOC:


Entre el 15 de març i el 14 de juny i entre el 16 de setembre i el 15 d’octubre.

• A la sol·licitud hi ha de constar el telèfon mòbil (obligatori) i l'adreça del correu electrònic on s'enviarà l'autorització o la denegació.

• En el cas de que l'activitat sigui autoritzada, s'hauran de complir totes les condicions que consten a l'autorització. Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions metereològiques així ho aconsellin.

Condicions generals per encendre foc:

1. Si el/la propietari/ària del terreny revoca el permís per encendre foc, l'autorització queda anul·lada.

2. La persona sol·licitant accepta que l'autorització és nul·la quan el Departament de Medi Ambient determini que l'índex de perill és màxim. En cas de dubte, s'ha de consultar l'agent rural de la zona.

3. La persona sol·licitant es responsabilitza de qualsevol falta o dany que es produeix mentre fa el foc.

4. La persona sol·licitant no s'ha d'apartar del foc mentre duri i s'ha d'assegurar que ha quedat apagat del tot quan se'n vagi (és a dir, s'ha d'assegurar que el foc no es revifarà per cap circumstància).

5. Els agents rurals poden imposar condicions de seguretat complementàries.


Mesures preventives obligatòries:

1. Hi ha d'haver sempre una persona responsable d'atendre el foc, la qual ha de mantenir una vigilància constant.

2. Si el foc creix amb flames de més de 3 metres per un excés de combustible, s'ha d'apagar immediatament.

3. No s'ha d'encendre foc amb vent. Si comença a bufar un cop encès, el foc s'ha d'apagar immediatament.

4. A les finques properes a les autopistes, carreteres i vies fèrries, la crema s'ha de suspendre si el fum perjudica la seguretat viària.

5. El foc s'ha d'apagar fins a tenir la completa seguretat que ni fumegi ni hi quedi gens de brasa. No s'abandonarà el lloc fins després d'apagar completament el foc.


COMUNICACIÓ DE CREMA
Del 16 d'octubre al 14 de març

• Cal comunicar-ho a les oficines de l'Ajuntament.

Mesures preventives:

1. Netejar la zona en què s'efectuï la crema en un radi de 3,5m fins a descobrir el sòl.

2. La crema s'efectuarà com a mínim a 10m de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 6cm de circumferència, mesurats a 1,20m del terra.

3. La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3m d'alçada.

4. La crema començarà i acabarà amb llum del dia, excepció feta dels focs d'esbarjo.

5. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.


Resta prohibit:

1. Llençar objectes encesos.

2. Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.Document Actions