al contingut a la navegació Informació de contacte

Resultat del concurs-oposició 1 plaça de peó de la brigada municipal

Resultats del tercer i quart exercici. Resultats del concurs. Proposta de nomenament.

DIJOUS 30 GENER 2020

ANUNCI

PROCÉS SELECTIU:  1 plaça de peó de la brigada municipal

 

 1. Resultats del tercer exercici: prova escrita tipus test

 

NÚM REGISTRE ENTRADA

IDENTIFICADOR

PUNTUACIÓ

780

53.397.***-*

6

783

45.47*.***-*

6,5

789

41.07*.***-*

7

813

37.36*.***-*

8

822

40.34*.***-*

4

 

 1. Resultats del quart exercici: resolució de dos supòsits pràctics

 

NÚM REGISTRE ENTRADA

IDENTIFICADOR

PUNTUACIÓ PROVA 1

 

PUNTUACIÓ PROVA 2

PUNTUACIÓ TOTAL (mitjana proves 1 i 2)

780

53.397.***-*

6

4

5,00

783

45.47*.***-*

9,5

8,5

9,00

789

41.07*.***-*

4

4

4,00

813

37.36*.***-*

8

1

4,50

 

 1. La puntuació dels aspirants que han superat la fase d’oposició i que accedeixen a la fase de concurs, és la següent:

 

NÚM REGISTRE ENTRADA

IDENTIFICADOR

PUNTUACIÓ

780

53.397.***-*

11,00

783

45.47*.***-*

15,50

 

 1. Valoració fase de concurs i entrevista

 

 1. Experiència professional (apartat a.1)

 

NÚM REGISTRE ENTRADA

IDENTIFICADOR

PUNTUACIÓ

780

53.397.***-*

 0,00

783

45.47*.***-*

10,00

 

 1. Experiència professional (apartat a.2)

 

NÚM REGISTRE ENTRADA

IDENTIFICADOR

PUNTUACIÓ

780

53.397.***-*

0,00

783

45.47*.***-*

5,00

 

 1. Formació (apartat b)

 

NÚM REGISTRE ENTRADA

IDENTIFICADOR

PUNTUACIÓ

780

53.397.***-*

0,10

783

45.47*.***-*

0,00

 

 1. Entrevista personal (apartat c)

 

NÚM REGISTRE ENTRADA

IDENTIFICADOR

PUNTUACIÓ

780

53.397.***-*

2,00

783

45.47*.***-*

2,50

 

 

 1. La puntuació total obtinguda pels aspirants en la fase de concurs, és la següent:

 

NÚM REGISTRE ENTRADA

IDENTIFICADOR

PUNTACIÓ

780

53.397.***-*

2,10

783

45.47*.***-*

17,50

 

 1. Un cop finalitzats tots els exercicis i valorats tots els mèrits acreditats, d’acord amb el que preveuen les bases, la puntuació final és la següent:

 

NÚM REGISTRE ENTRADA

IDENTIFICADOR

PUNTUACIÓ

780

53.397.***-*

13,10

783

45.47*.***-*

33,00

 

 

 1. El Tribunal qualificador acorda d’efectuar la proposta de contractació, a favor de l’aspirant següent:

 

NÚM REGISTRE ENTRADA

IDENTIFICADOR

PUNTUACIÓ

783

45.47*.***-*

33,00

 

La convocatòria, les bases i tots els actes administratius que se’n derivin poden ser impugnats pels interessats, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o publicació, sens perjudici del recurs potestatiu de revisió que es pot interposar en el termini d'un mes des de la data de notificació o publicació de l'acte o resolució davant la presidència de la corporació.

 

Els actes qualificats del tribunal de selecció (resultat de les proves d’oposició, valoració en la fase de concurs i proposta definitiva) podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de la corporació en el termini d’un mes des que s’hagin publicat. 

 

Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista d’aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici per l’òrgan de selecció.

Organyà, 30 de gener de 2020.

El president del Tribunal. Joan Guàrdia Casanova

 

Document Actions