al contingut a la navegació Informació de contacte

Llar d'Infants d'Organyà. PREINSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ

Informació i documents

PREINSCRIPCIÓ 20-21:

LLAR D’INFANTS D'ORGANYÀ

May 13. Vector flat daily calendar icon. Date and time, day, month ...CALENDARI

Termini de preinscripció: del 13 al 22 de maig de 2020 (de forma online)

Tot el tràmit es podrà fer online, com a mesura de prevenció pel coronavirus #PreinscripcióEscolar (Nota de premsa del Departament d’Educació). 

clipart online - ManganCaldrà fer arribar la documentació degudament complerta en un únic correu electrònic a ajuntament@organya.cat, amb el nom de l’alumne i el curs al qual fa preinscripció en el nom de l’assumpte. L’escola us confirmarà la recepció de la preinscripció mitjançant un correu electrònic, el qual tindrà validesa com a resguard de preinscripció.

Free Clipart: Atención, warning | mediobitExcepcionalment, del 19 al 22 de maig, es podrà fer el tràmit presencialment, indispensable tenir cita prèvia (ajuntament@organya.cat) i seguir les normes de seguretat establertes pel Departament de Sanitat (Portar guants, mascareta, la documentació preparada, bolígraf propi, només 1 persona i sense símptomes sense ser persona de risc, es demana puntualitat)

Flechas - Flechas Rojas Dibujo | Full Size PNG Download | SeekPNGDOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ Open File Folder Icon - Folder Files Icon Png, Transparent Png ...

 • Full de preinscripció 20-21 s’ha d’enviar per correu electrònic , en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats i entregar la següent documentació:
  • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
  • Fotocòpia del Llibre de vacunes
  • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.
 • Adjunt a la preinscripció, caldrà aportar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat que s’al.leguin:

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen. Barem: 40 punts. Documents: Cap, si es tracta del mateix centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

Documentació: no caldrà aportar el certificat de convivència, farem la comprovació a l’administració corresponent.

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts. Documents: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. Barem: 10 punts.
Documents:

 • El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent

Criteri complementari

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts. Documents: El títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Informació criteris: Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

SI TENS ALGUNA CONSULTA NO DUBTIS EN CONTACTAR AMB NOSALTRES: 

ajuntament@organya.cat per telèfon al 973383007 (de dilluns a divendres de 8h a 13h)

Telèfon: 681 072 815

PREINSCRIPCIÓ 20-21:

LLAR D’INFANTS D'ORGANYÀ

May 13. Vector flat daily calendar icon. Date and time, day, month ...CALENDARI

Termini de preinscripció: del 13 al 22 de maig de 2020 (de forma online)

Tot el tràmit es podrà fer online, com a mesura de prevenció pel coronavirus #PreinscripcióEscolar (Nota de premsa del Departament d’Educació). 

clipart online - ManganCaldrà fer arribar la documentació degudament complerta en un únic correu electrònic a ajuntament@organya.cat, amb el nom de l’alumne i el curs al qual fa preinscripció en el nom de l’assumpte. L’escola us confirmarà la recepció de la preinscripció mitjançant un correu electrònic, el qual tindrà validesa com a resguard de preinscripció.

Free Clipart: Atención, warning | mediobitExcepcionalment, del 19 al 22 de maig, es podrà fer el tràmit presencialment, indispensable tenir cita prèvia (ajuntament@organya.cat) i seguir les normes de seguretat establertes pel Departament de Sanitat (Portar guants, mascareta, la documentació preparada, bolígraf propi, només 1 persona i sense símptomes sense ser persona de risc, es demana puntualitat)

Flechas - Flechas Rojas Dibujo | Full Size PNG Download | SeekPNGDOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ Open File Folder Icon - Folder Files Icon Png, Transparent Png ...

 • Full de preinscripció 20-21 s’ha d’enviar per correu electrònic , en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats i entregar la següent documentació:
  • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
  • Fotocòpia del Llibre de vacunes
  • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.
 • Adjunt a la preinscripció, caldrà aportar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat que s’al.leguin:

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen. Barem: 40 punts. Documents: Cap, si es tracta del mateix centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

Documentació: no caldrà aportar el certificat de convivència, farem la comprovació a l’administració corresponent.

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts. Documents: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. Barem: 10 punts.
Documents:

 • El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent

Criteri complementari

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts. Documents: El títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Informació criteris: Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

SI TENS ALGUNA CONSULTA NO DUBTIS EN CONTACTAR AMB NOSALTRES: 

ajuntament@organya.cat per telèfon al 973383007 (de dilluns a divendres de 8h a 13h)

basats en el Mètode Montessori

Els taulers d’activitats són un bon mecanisme d’aprenentatge, desperten la curiositat, l’experimentació, la investigació, l’atenció i ajuden en el procés evolutiu dels nens. Els nens, d’una manera lliure i autònoma, poden treballar matèries com les matemàtiques, el llenguatge, la motricitat i tot el que els envolta en el seu dia a dia. Aquest taulers sensorials estan basats en el Mètode Montessori que pretén preparar el nen per la seva adaptació al món adult d’una manera didàctica, autònoma i lúdica.

A la llar d’infants hem recollit uns quants taulers (musical, sensorial, motricitat fina i matemàtic), alguns treballen matèries concretes (com per exemple el musical), altres agafant elements de tots els àmbits educatius. Els nens els hi agrada trobar objectes nous, s’entretenen observant, comparant objectes, tocant, valorant sensacions diferents i de mica en mica van formant-se un criteri del què veuen i del què perceben.

El treball dels hàbits i les rutines és fonamental en l’Educació Infantil, perquè ajuda a potenciar l’autonomia i la socialització dels infants, així com a millorar les pautes i la responsabilitat en el treball.

PER QUÈ SÓN IMPORTANTS?

 • Fomenten l’autonomia.
 • Generen seguretat i augmenten l’autoestima.
 • Són oportunitats d’aprenentatge.
 • Creen hàbits.
 • Donen ordre i estructura.
 • La predictibilitat de les activitats redueix l’ansietat i les conductes negatives.
 • Afavoreixen l’adquisició de la noció i estructuració del temps.
 • Donen comprensió de l’entorn.
 • Són oportunitats per participar en les activitats del dia activament.Entenem l’Educació com un procés integral i per això potenciem una moral basada en la solidaritat, el respecte als altres i sí mateixos, l’acceptació de la diversitat, el respecte per la natura, el sentit de la llibertat lligat al de responsabilitat, el gust pel treball ben fet, el coneixement pel medi ambient, l’educació com a consumidor, l’aprenentatge de la vida democràtica i del respecte. Tot aquest ideari educatiu es tradueix en una tasca diària i comuna per part dels mestres i pares que esdevé els diferents tipus d’hàbits a treballar i ensenyar:
   Hàbits de Sociabilitat: Compartir el material, ajudar els altres, saber escoltar a tothom i respectar el torn de paraula, saludar quan arribem i marxem d’un lloc, aprendre a jugar amb els altres sense barallar-se, respectar les persones, els animals i les plantes, respectar el mobiliari i el material, respectar els horaris i ser puntuals, trucar a la porta abans d’entrar en un lloc, cal caminar a dins dels llocs i no córrer, seure bé, parlar sense cridar, demanar el torn de paraula, saber disculpar-se i perdonar, saber demanar les coses si us plau i donar les gràcies, no dir paraules grolleres ni mentides...
  – Hàbits d’Autonomia i d’Higiene personal: Posar-se i treure’ns correctament la bata, el pitet, el jersei o l’anorac, saber veure la necessitat de rentar-se les mans, posar-se la mà a la boca quan tossim, tenir cura de mocar-se, anar net/a, netejar-se després d’anar al lavabo, no posar-se els dits al nas, no ficar-se els dits i/o altres objectes a la boca, menjar sol i sense embrutar-se...
   Hàbits de Treball: Escoltar quan ens expliquen alguna cosa, posar interès en treballar bé i polit, aprendre a treballar sense gaire soroll ni cridar, utilitzar correctament els estris més usuals, participar en activitats comunes, tenir curiositat i interès en aprendre coses noves, saber acceptar les normes, els errors i en la mesura del possible rectificar-los, aprendre a treballar en grup …
  – Hàbits d’ordre: Recollir sempre les joguines i el material, llençar els papers a la paperera, entrar i sortir de la classe de forma ordenada, deixar la cadira ben col·locada, penjar l’abric, la bata i posar la bossa de l’esmorzar al seu lloc....Recordeu que les petites operacions quotidianes esdevenen hàbits sobre els quals el/la vostre/a fill/a construeix la seva autonomia. Les rutines generen hàbits, els hàbits capacitats (s’ha d’assolir durant l’Educació Infantil), i aquestes, a la llarga, competències (s’ha d’assolir durant l’Educació Primària). Per aconseguir-ho és imprescindible el recolzament de l’adult.
  La sobreprotecció no afavoreix que el nen desenvolupi la seva autonomia, aprenentatges ni sociabilitat. La falta de rutines pot ser la causa de problemes de comportament, d’alimentació o de son. Quan a casa no hi ha un patró de rutines establertes, hi trobem desordre i desorganització, els infants no adquireixen hàbits i això fa que es mostrin insegurs, més nerviosos i tinguin rebequeries o mal comportament de manera freqüent. Per altra banda, l’excés de rutines pot avorrir o crear inflexibilitat. Allò ideal és trobar l’equilibri segons les necessitats de cada família.  L’adquisició dels diferents hàbits els possibilita que tinguin una convivència positiva amb els altres i l’adquisició dels nous aprenentatges.
  És important observar els petits progressos de l’infant dia a dia i saber valorar-los perquè és una motivació important i necessària per seguir avançant. Els hàbits són formes de comportament adquirides per mitjà d’un aprenentatge o de l’experiència. Són les conductes socials necessàries per poder-nos relacionar amb les altres persones dins i fora de l’àmbit escolar. Reforcen l’autoestima i la seguretat personal. No només cal ensenyar-los, sinó fer nosaltres de model i acompanyar-los perquè quedin ben assolits i no suposi cap esforç utilitzar-los diàriament.
  És imprescindible establir vincles de col·laboració entre l‘ escola i la família. Ha de ser un objectiu comú de cara al creixement personal i l’aprenentatge. D’aquí la importància del treball comú dels hàbits a l’escola i a casa. Per aquest motiu, des de la nostra escola, l’estil de treball que duem a la pràctica prioritza tant l’acció educativa com l’adquisició de tècniques i continguts bàsics.
curs 2019_2020

La present normativa de la Llar d’Infants Municipal d’Organyà és una eina que serveix per regular la vida interna del centre. Aquest document ha de regular la realitat de tot el que envolta el procés educatiu, ha de ser capaç d’ajustar-se a aquesta realitat i ha de disposar dels mecanismes adequats per modificar-se i canviar quan aquesta realitat variï.

 

HORARIS:

L’horari de funcionament de la Llar d’ Infants és el següent:

 1. L’horari de tot el dia és de 8h. a 18h.
 2. Entrada al matí: de 8h. a 10h.
 3. Sortida al matí: com a molt tard a les 13h. en punt.
 4. Entrada a la tarda: de 15.30h. a 16h.
 5. Sortida a la tarda: com a molt tard a les 18h. en punt.

Recordeu sempre la importància de respectar els horaris establerts. Si algun dia es necessita entrar/sortir de la Llar fóra de l’horari fixat s’ha de parlar amb les educadores de l’aula.

 

CALENDARI ESCOLAR:

El curs escolar començarà el 4 de setembre de 2019 i finalitzarà el 31 de juliol de 2020. Durant el mes de juliol l’horari de la Llar d’infants serà intensiu de 8h del matí a les 15.30h. de la tarda. El mes d’agost la Llar romandrà tancada per vacances.

L’òrgan competent de l’Ajuntament, seguint les directrius marcades pel Departament d’Ensenyament, fixarà el calendari escolar d’acord amb la normativa aplicable. Aquest calendari s’actualitzarà anualment i es comunicarà a les famílies a la reunió informativa que tindrà lloc abans de començar el curs.

 

NORMES DE LA LLAR D’INFANTS:

Material que cal portar a la Llar quan comença un infant:

 

Dos mudes complertes de roba + unes sabates

Una tovallola petita de mans (amb cinta per penjar-la)

Una tovallola de bany

Una bata (sense botons, amb goma al coll i punys)

Un got amb anses o un biberó d’aigua

Un paquet de bolquers

Un paquet de tovalloletes

5 pitets (part exterior de roba i part interior de plàstic)

1 pot de crema pel cul

1 xumet, si n’utilitza

1 manteta fina

Dos jocs de llençols

Coixí, nino....per dormir, si n’utilitza

Una agenda especial per a llar d’infants

 

 1. Tot el material que es porta de casa ha d’estar sempre marcat amb el nom del nen/a (pitets, llençols, roba, xumet....).
 2. La roba de vestir ha de ser còmoda per l’infant (aconsellem roba tipus xandall) , demanem que no es portin petos de vestir ni cinturons ni roba amb botons.
 3. Les sabates dels infants també han de ser còmodes i sense cordons, preferiblement de velcro per poder facilitar la seva autonomia.
 4. Per facilitar als nens que puguin penjar la tovallola, les jaquetes, bates....cal posar-hi una cinta.
 5. Els pitets han de ser amb una goma perquè el nen se’l pugui treure i ficar pel cap.
 6. Els divendres s’ha de portar una bossa una mica gran on pugui cabre el material que es retorna per netejar el cap de setmana (llençol, tovallola, got, pitets....).

 

 

2.Alimentació:

     2.1. S’ha de comunicar a les educadores de l’aula si l’infant té qualsevol tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària a través d’un informe mèdic. Aquest informe també s’ha de fer arribar a la cuinera de l’escola.

   2.2. Els infants han de venir esmorzats de casa. A les 9.30 del   matí se’ls hi donarà alguna cosa per menjar (les famílies ho heu de portar de casa dins d’un taper de plàstic) perquè aguantin fins l’hora de dinar:

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

*Fruita

 

Una mica d’embotit

 

Un làctic

*Fruita

Un parell de galetes

          

       *La fruita s’ha de portar pelada i trossejada de casa.

 

2.3. El berenar també s’ha de portar de casa.

    2.4. Les famílies que deixin els seus infants a dinar al menjador han de portar cada dia un tiquet. Aquests tiquets s’han de comprar a l’Ajuntament i els heu d’entregar a les educadores de l’aula.

   2.5. Quan hi ha vacances, festes, ponts....a l’escola el servei de menjador resta inactiu, és per això que les famílies haureu de portar el dinar fet de casa.

    2.6. No es poden portar llaminadures excepte a les festes d’aniversaris.

    2.7. Els menús seran mensuals i es podran consultar a l’entrada de la Llar d’Infants.

 

 

 

3.Seguretat:

   3.1. No es pot entrar a l’aula a no ser que ho autoritzin les educadores.

   3.2. No es poden portar joies.

   3.3. No portar joguines ni altres objectes de casa a no ser que ho demanin expressament les educadores.

   3.4. S’ha d’avisar sempre a les educadores si algú no habitual ve a recollir l’infant.

3.5. Les famílies han d’omplir l’agenda del seu fill/a amb les dades i els números de telèfon de contacte correctes.

 

4.El procés d’adaptació:

L’adaptació a la llar d’infants és un període molt important en què l’infant crea vincles afectius amb les educadores i amb la resta de nens. L’infant necessitarà un temps per sentir-se bé i segur a l’escola. És per aquest motiu que el període d’adaptació és obert i no té un final concret.

Quan parlem d’adaptació, parlem sobretot dels primers quinze dies o a molt allargar el primer mes d’escola. Parlem d’un període curt, però molt intens emocionalment.

Què podeu fer des de casa per afavorir aquest procés d’adaptació?

 • L’actitud positiva dels pares cap a l’escola. Els infants poden captar els vostres dubtes i pors. És important que esteu convençuts que portar el vostre fill/a a la llar d’infants és la millor opció que teniu per a ell/a.
 • És convenient que us hagueu separat en algunes ocasions abans del primer dia d’escola.
 • El contacte previ amb altres infants farà que connectin més fàcilment amb els de la seva classe.

 

 

Recomanacions des de la Llar d’Infants:

  • El comiat ha de ser breu i clar. De vegades ens sembla que si estem una mica més podrem deixar al nen més tranquil, però no és així, quan més aviat assumeixen que els pares no hi són mes aviat comencen a gaudir del que el nou entorn els ofereix.
  • És important que aneu a l’escola sense presses, fent un comiat breu i sense fer-ho d’amagat. Pot ser que el nen plori, però poc a poc entendrà que ara li dieu adéu, però que més tard el vindreu a buscar.
 • En els primers dies, si l’infant plora i s’agafa als pares, hem d’entendre que és una situació normal i no hem de perdre la serenitat ni contagiar-nos per l’angoixa.
 • Si l’assistència a la llar d’infants és continuada facilitarà que l’adaptació sigui més curta.
 • No aprofiteu l’anada del nen a l’escola per treure-li el bolquer, xumet o d’altres objectes als quals el nen estigui molt acostumat i/o aferrat. Aquesta acció ja es realitzarà més endavant i quan el nen es senti més tranquil i segur.

 

5.Salut i higiene:

    5.1. Si un infant mostra falta d’higiene repetidament es comunicarà a la família per tal que ho resolgui. Si no hi ha resposta per part d’aquesta es comunicarà el cas a Serveis Socials.

 

   5.2. S’avisarà a les famílies quan l’infant tingui febre igual o superior a 37’5 graus (control axil·lar), o faci 3 diarrees líquides, vomiti dues vegades, presenti símptomes de conjuntivitis,  polls, o presenti també símptomes de malestar o alguna malaltia contagiosa, per tal que el vinguin a recollir.

 

   5.3. L’infant que tingui febre, diarrea, polls o qualsevol malaltia diagnosticada com a contagiosa ha d’estar a casa durant el temps que la prescripció mèdica aconselli.

5.4. Si un infant marxa perquè ha tingut febre no podrà retornar a l’escola fins passades 24 hores a casa sense febre.

   5.5. Si l’infant presenta símptomes de patir una malaltia contagiosa i les famílies consideren que no hi ha perill de contagi pels seus companys d’aula, CAL QUE HO JUSTIFIQUIN PRESENTANT UN CERTIFICAT MÈDIC CONFORME L’INFANT POT ANAR A L’ESCOLA. SENSE AQUEST CERTIFICAT NO S’ACCEPTARÀ EL RETORN DEL NEN A L’ESCOLA.

   5.6. No s’acceptarà l’assistència a l’escola de cap infant que presenti:

        - Febre superior a 37’5 graus.

        - Diarrea líquida.

        - Vòmits.

        - Infeccions a la boca.

        - Alteracions i erupcions a la pell (excepte si porta un informe del pediatra amb el diagnòstic i confirmant que el nen pot assistir a l’escola).

        - Conjuntivitis.

        - Altres malalties contagioses (grip, varicel·la, otitis, impetigen, fongs....)

   5.7. El personal educatiu de la llar administrarà medicació sempre i quan vagi acompanyada d’un certificat mèdic on hi ha d’incloure el nom de la medicació, la dosi i la durada del tractament.

  5.8. Per poder administrar l’antitèrmic als vostres fills/filles ens heu de portar un certificat mèdic on hi ha de constar el nom d’aquest i la dosi. En aquest certificat també hi ha d’haver anotada la data de caducitat de la recepta.

   5.9. Si un infant pateix un accident lleu, les primeres cures les realitzaran les educadores. Si l’accident requereix una visita al centre mèdic per realitzar la cura, es comunicarà a la família que vinguin a recollir l’infant. Si es dóna el cas i es considera necessari les educadores avisaran l’ambulància.

 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

application/pdf Curriculum-Infantil-0-3.pdf — 737 KB

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA LLAR D’INFANTS D’ORGANYÀ CURS 2019.2020

 

JO_______________________________, PARE/MARE O TUTOR

LEGAL DE L’INFANT___________________________________,

AUTORITZO A RECOLLIR EL MEU FILL/A A LA LLAR D’INFANTS A:

(Nom i cognoms de les persones autoritzades)

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

DATA____________________

SIGNATURA:

 

Document Actions