al contingut a la navegació Informació de contacte

Preinscripció Llar Infants

PREINSCRIPCIÓ 20-21:

LLAR D’INFANTS D'ORGANYÀ

May 13. Vector flat daily calendar icon. Date and time, day, month ...CALENDARI

Termini de preinscripció: del 13 al 22 de maig de 2020 (de forma online)

Tot el tràmit es podrà fer online, com a mesura de prevenció pel coronavirus #PreinscripcióEscolar (Nota de premsa del Departament d’Educació). 

clipart online - ManganCaldrà fer arribar la documentació degudament complerta en un únic correu electrònic a ajuntament@organya.cat, amb el nom de l’alumne i el curs al qual fa preinscripció en el nom de l’assumpte. L’escola us confirmarà la recepció de la preinscripció mitjançant un correu electrònic, el qual tindrà validesa com a resguard de preinscripció.

Free Clipart: Atención, warning | mediobitExcepcionalment, del 19 al 22 de maig, es podrà fer el tràmit presencialment, indispensable tenir cita prèvia (ajuntament@organya.cat) i seguir les normes de seguretat establertes pel Departament de Sanitat (Portar guants, mascareta, la documentació preparada, bolígraf propi, només 1 persona i sense símptomes sense ser persona de risc, es demana puntualitat)

Flechas - Flechas Rojas Dibujo | Full Size PNG Download | SeekPNGDOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ Open File Folder Icon - Folder Files Icon Png, Transparent Png ...

  • Full de preinscripció 20-21 s’ha d’enviar per correu electrònic , en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats i entregar la següent documentació:
    • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
    • Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
    • Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
    • De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
    • Fotocòpia del Llibre de vacunes
    • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.
  • Adjunt a la preinscripció, caldrà aportar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat que s’al.leguin:

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen. Barem: 40 punts. Documents: Cap, si es tracta del mateix centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

  • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

Documentació: no caldrà aportar el certificat de convivència, farem la comprovació a l’administració corresponent.

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts. Documents: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. Barem: 10 punts.
Documents:

  • El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
  • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent

Criteri complementari

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts. Documents: El títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Informació criteris: Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

SI TENS ALGUNA CONSULTA NO DUBTIS EN CONTACTAR AMB NOSALTRES: 

ajuntament@organya.cat per telèfon al 973383007 (de dilluns a divendres de 8h a 13h)

Document Actions