Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eleccions al Parlament Europeu

9 de juny de 2024

El dia 9 de juny de 2024 es celebraran les eleccions al Parlament Europeu. En aquestes eleccions, podran votar les persones nacionals dels països de la UE que hagin manifestat prèviament la seva intenció de votar a Espanya per a aquestes eleccions.

Formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya (CERE)

Els ciutadans de la UE, no espanyols, residents a Espanya, podran votar si estan inclosos al cens electoral vigent d'aquestes eleccions i són majors d'edat el dia de la votació.

Per a la seva inclusió al cens electoral vigent han d'estar empadronats i haver manifestat la seva voluntat d'exercir el dret de sufragi actiu a les eleccions al Parlament Europeu a Espanya.

La declaració formal de manifestació de la voluntat de vot a Espanya es poden realitzar per internet, correu postal o personalment a l'Ajuntament de residència.

 • Per internet, a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE): https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoUECTT
 • A l'ajuntament de residència: omplint un model de declaració formal de la manifestació de la voluntat de votar a Espanya que l'ajuntament tindrà a disposició de qui el demani (i que també es pot descarregar a la seu electrònica de l'INE).
 • Per correu postal. L'Oficina del cens electoral, per facilitar la manifestació de la voluntat de vot, va enviar a finals d'octubre de 2023 una comunicació als ciutadans de la UE residents a Espanya, amb les dades dels seus empadronaments preimpreses. Les comunicacions s'han dirigit únicament a qui l'OCE no s'hagués dirigit en eleccions al Parlament europeu anteriors (altres al padró d'habitants posteriors a l'agost de 2018) i no hagin realitzat la declaració formal d'intenció de vot. Aquesta comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica que possibilita realtizar la manifestació de vot en eleccions al Parlament europeu per internet, sense tenir accés a @Clave, accedint a la seu electrònica de l'INE a la següent adreça: https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoUEC

Qui rebi aquesta carta podrà manifestar la seva voluntat de votar a les eleccions al Parlament Europeu, a més dels tràmits ja descrits en els apartats anteriors, per correu postal enviant la resposta a la carta directament a la Delegació Provincial de l'OCE, sense necessitat de pagar franqueig.

La manifestació de voluntat de votar a Espanya té caràcter permanent mentre l'interessat resideixi a Espanya, excepte si es fa una sol·licitud formal manifestant el contrari. Perquè tinguin efecte en el cens electoral vigent de les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024, les altres al padró d'habitants i les declaracions formals hauran de realitzar-se abans del dia 30 de gener de 2024.

Les manifestacions presentades després del 30 de gener de 2024, incloses les que s'hagin pogut presentar per reclamació a les dades d'inscripció al cens electoral, no s'incorporaran al cens vigent de les eleccions del 9 de juny de 2024.

fins el dia 30 de maig

Una vegada convocades les eleccions, i fins al dia 30 de maig, data en què acaba el termini per sol·licitar el vot per correu, es podrà acudir a qualsevol Oficina de Correus i sol·licitar l’imprès per votar per correu, o bé presentar la sol·licitud electrònica del vot per correu.

Sol·licitud electrònica

Per presentar la sol·licitud electrònica del vot per correu, se li demanarà:

Certificat digital o DNI electrònic i Autosignatura (serà necessari tenir l’aplicació instal·lada).

Es recomana fer servir una versió de Chrome, Firefox o Safari d’entre les requerides per AutoFirma segons el sistema operatiu (remeti’s a la documentació d’instal·lació que es descarrega juntament amb AutoFirma).

Certificats que són acceptats.

Sol·licitud presencial:

A les Oficines de Correus, sol·licitant l’imprès per votar o descarregant-lo des d’aquesta pàgina. Una vegada emplenat, es lliurarà personalment a qualsevol oficina de Correus, acreditant-ne la identificació davant la persona de l’Oficina, que així ho requerirà per a la comprovació de la signatura, amb la presentació del DNI, passaport o carnet de conduir (ja que inclouen fotografia del titular i signatura; en cap cas fotocòpia). «És possible que la identitat del votant estranger sigui acreditada mitjançant la presentació d’un document oficial expedit per les autoritats espanyoles o de l’Estat d’origen que inclogui la signatura i la foto de l’elector i que n’acrediti la identitat» (Acord JEC 7 d’abril del 2011).

El termini per poder sol·licitar el vot per correu acaba el dia 30 de maig.

Següents passos comuns a la sol·licitud electrònica i presencial:

Els serveis de Correus envien la sol·licitud emplenada degudament a l’Oficina del Cens Electoral, que fa l’anotació corresponent en les llistes del cens. Per tant, la persona que sol·licita el vot per correu, ja sigui de manera electrònica o presencial, una vegada ha estat admesa la sol·licitud, JA NO POT VOTAR PERSONALMENT.

A continuació, l’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat al domicili indicat en l’imprès de sol·licitud un sobre amb la documentació següent:

 • Paperetes i sobres de votació.
 • El certificat d’inscripció en el cens.
 • Un sobre en què consti l’adreça de la Mesa on li correspondria votar.
 • Un full explicatiu.

Aquesta documentació l’ha de rebre personalment la persona que l’ha sol·licitat, amb l’acreditació prèvia de la seva identitat. Si no és al seu domicili, ha d’anar personalment a recollir-la a l’oficina de Correus corresponent.

L’elector o electora haurà de seleccionar la seva opció de vot, que introduirà al sobre de votació i el tancarà. Inclourà el sobre de votació i el certificat d’inscripció al cens, al sobre dirigit a la Mesa i el remetrà per correu certificat, en tot cas no més tard del 5 de juny. Aquest enviament és gratuït, ja que és el Ministeri de l’Interior, mitjançant el pressupost electoral, qui es fa càrrec de compensar l’operador postal per aquests enviaments.

L’elector o electora que dipositarà el seu vot haurà de lliurar personalment la documentació per votar, tot identificant-se mitjançant DNI, passaport o un altre document identificatiu (Instrucció 5/2023 de la JEC).

En cas que l’elector o electora no pugui fer el lliurament personalment, haurà de sol·licitar una autorització, signada pel mateix elector o electora, perquè el lliurament el pugui realitzar una altra persona en nom seu. S’haurà d’acompanyar de fotocòpia del DNI, passaport o un altre document oficial identificatiu.

El servei de Correus conserva fins al dia de la votació tota la correspondència adreçada a les meses electorals i la trasllada a aquestes meses a les 9 del matí. Així mateix, continua traslladant la que pugui rebre’s el mateix dia, fins a les 20 hores. El servei de Correus porta un registre de tota la documentació rebuda, que està a disposició de les juntes electorals.

Els sobres rebuts després de les 20 hores del dia fixat per a la votació s’envien a la Junta Electoral de Zona (i es destrueixen).

Com es barregen els vots rebuts per correu amb els que s’han dipositat personalment a l’urna?

El 9 de juny, a les 20 hores, una vegada hagi votat l’última persona a la Mesa electoral, s’introduiran a l’urna respectiva els sobres que continguin les paperetes dels vots remesos per correu.

Per a això, se segueixen els passos següents:

 • Obrir, d’un en un, els sobres enviats a la Presidència de la Mesa i comprovar que contenen el certificat d’inscripció en el cens i el sobre de vot per correu.
 • Comprovar que està inscrit o inscrita en el cens de la Mesa.
 • Introduir a l’urna corresponent el sobre de votació.
 • S’ha d’anotar l’elector o electora a la llista numerada de votants (els i les vocals realitzen aquesta anotació).

Calendaris

ACTIVITAT DATES
ACTUACIÓ PRÈVIA
PUBLICACIÓ AL BOE REIAL DECRET CONVOCATÒRIA 16 d’abril
JUNTES ELECTORALS
Constitució inicial JEP i JEZ amb vocals judicials i elecció de president 19 d’abril
Els designats sol·liciten la seva substitució com a vocals per concórrer a les eleccions com a candidats 19-23 d’abril
Publicació als BOP de la relació de membres de les JEP i les JEZ 20-24 d’abril
Proposta conjunta nomenament vocals no judicials per representants 13-23 de maig
Nomenament per la Junta Electoral competent dels vocals no judicials 13-23 de maig
RECTIFICACIÓ DEL CENS EN PERÍODE ELECTORAL
Consulta del cens electoral vigent en ajuntaments i consolats 22-29 d’abril
Reclamacions respecte de les inclusions/exclusions al cens 22-29 d’abril
Reclamacions representants candidatures 22 - 29 d’abril
Resolució reclamacions per DPOCE 22 d’abril-2 de maig
Exposició als ajuntaments i consolats de les rectificacions del Cens-Notificació 3 de maig
Recursos contra les resolucions d’OCE davant del Jutge Contenciós Administratiu 22 d’abril-8 de maig
Notificació de la Sentència a l’interessat, a l’Ajuntament, al Consolat i a la DPOCE 22 d’abril-13 de maig
DIVISIÓ DE LES CIRCUMSCRIPCIONS EN SECCIONS I MESES
Publicació als BOP i exposició en Ajuntaments de les seccions, dels locals i de les meses 22 d’abril
Reclamacions davant la JEP de la delimitació de les seccions, dels locals i de les meses 23-28 d’abril
Resolució de la JEP 23 d’abril - 3 de maig
Exposició en ajuntaments i difusió per Internet de relacions definitives Secc. Locals i Meses 30 de maig-8 de juny
FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS
Sorteig que celebraran els ajuntaments 11-15 de maig
Notificació de les designacions i entrega del Manual Membres Mesa 11-18 de maig
Al·legacions dels designats davant la JEZ causa que impedeixi ser membre de la Mesa 12-25 de maig
Resolució de les al·legacions i comunicació de la resolució 13-30 de maig
Comunicació a JEZ impossibilitat exercici del càrrec (fins a 8:00 h dia de votació) 31 de maig-9 de juny
REPRESENTANTS, ADMINISTRADORS I INTERVENTORS
Designació per partits, federacions i coalicions del representant general davant la JEC 16-24 d’abril
Designació, davant la JEC, dels representants de les candidatures davant les JEP 16-26 d’abril
Comunicació de JEC a JEP noms representants candidatures 16-28 d’abril
Personació representants candidatura davant JEP i acceptació designació 16 d’abril-6 de maig
Designació de representants per promotors d’agrupacions d’electors davant la JEP 1-6 de maig
Nomenament dels administradors generals davant la JEC 16-26 d’abril
Nomenament dels administradors de les candidatures davant la JEP 1-6 de maig
Nomenament d’interventors per representants de candidatures 16 d’abril-6 de juny
CANDIDATURES
Comunicació a la JEC de creació de coalició electoral 17-26 d’abril
Presentació de candidatures davant la JEC 1-6 de maig
Publicació BOE de candidatures presentades 8 de maig
Comunicació per la JEC d’irregularitats apreciades o denunciades 10 de maig
Termini de subsanació d’irregularitats 11-12 de maig
Proclamació de candidatures per la JEC 13 de maig
Publicació al BOE de les candidatures proclamades 14 de maig
Lliurament de les paperetes per la JEC a les candidatures 15-16 de maig
Recurs contra la proclamació de candidatures 15-16 de maig
Resolució judicial ferma i inapel·lable sobre el recurs 16-18 de maig
Termini d’interposició del recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional 16-20 de maig
Resolució del Tribunal Constitucional del recurs d’empara 17-23 de maig
Recurs contra proclamació candidatures si n campanya art. 44.4 (S. Especial T. Suprem) d. límit 24-30 de maig
Resolució Recurs anterior per S. Especial T. Suprem. Data límit (3 dies des d’interposició) 24 de maig-2 de juny
Termini interposició recurs empara davant del TC Data límit 25 de maig-4 de juny
Resolució Tribunal Constitucional del recurs d’empara. Data límit 27 de maig-7 de juny
PROPAGANDA I ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL
Comunicació d’ajuntaments a JEZ d’emplaçaments col·locació cartells 17-23 d’abril
Comunicació de JEZ a representants, llocs reservats per als seus cartells 15 de maig
Comunicació ajuntaments a JEZ i aquests a JEP locals i llocs actes campanya 17-26 d’abril
Publicació al BOP locals i llocs públics per a campanya 17 d’abril-1 de maig
Sol·licitud davant de JEZ per representants de locals i llocs per a campanya 17 d’abril-16 de maig
Comunicació llocs i locals públics per a campanya 17 de maig
CAMPANYA ELECTORAL 24 de maig-7 de juny
Prohibició de publicació difusió o reproducció de sondejos electorals 4-8 de juny
Jornada de reflexió 8 de juny
SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS
Ordre M. Hisenda i Adm. Públiques sobre l’actualització de les subvencions i el límit màxim de despesa 17-21 d’abril
Comunicació a JEC i JEP número de compte obert 16 d’abril-9 de maig
Sol·licitud avanç 30 % de la subvenció per despeses electorals 7-9 de maig
VOT PER CORREU D’ELECTORS RESIDENTS A ESPANYA
Sol·licitud del vot per correu 16 d’abril-30 de maig
Enviament OCE documentació vot per correu 20 de maig-2 de juny
Remissió per electors vot per correu 20 de maig-5 de juny
VOT D’ELECTORS RESIDENTS A L’ESTRANGER (CERA)
Public. centres habilitats dipòsit vot en urna i si és el cas redistribució d’electors (CERA) (Ordre AUC/306/2023 Art.2.3 i 3.1) 17-20 d’abril
Comunicació dels centres habilitats a l’OCE i al CGCEE (Ordre AUC/306/2023 Art. 2.4) 17-20 d’abril
Enviament d’ofici de la documentació CERA (excepte paperetes) per l’OCE 4-10 de maig
Enviament d’ofici de les paperetes per l’OCE, si no hi ha impugnació de candidatures 15-19 de maig
Enviament d’ofici de les paperetes per l’OCE, si hi ha impugnació de candidatures 15-25 de maig
Disponibilitat per a les paperetes descarregables per a l’exercici del vot CERA 13-18 de maig
Remissió electors vot per correu al Consolat (no més tard del cinquè dia abans de l’elecció) 4 de juny
Dipòsit electors vot en urna a Consolat o centres habilitats 1-6 de juny
Remissió dels vots i de l’Acta Consolar a l’oficina del MAEUEC 8 de juny
VOT TEMPORALMENT ABSENTS (RD 1621/2007-BOE 14-12-2007)
Sol·licitud per al vot dels temporalment absents (art.3 RD 1621/2007) 16 d’abril-11 de maig
Remissió per DPOCE documentació electoral cas no recurs proclamació candidatures 14-20 de maig
Remissió per DPOCE documentació electoral si recurs proclamació candidatures 14-28 de maig
Remissió del vot a la Mesa 14 de maig-5 de juny
VOT BRAILLE (RD 1612/2007-BOE 8-12-2007)
Sol·licitud documentació vot Braille 16 d’abril-13 de maig
JORNADA DE VOTACIÓ
Es desenvoluparà des de les 9:00 fins a les 20:00 hores 9 de juny
ESCRUTINI GENERAL I PROCLAMACIÓ D’ELECTES
Celebració de l’escrutini per les JEP 14-17 de juny
Presentació de reclamacions per representants i apoderats 14-18 de juny
Resolució per la JEP reclamacions i comunicació a representants i apoderats 14-20 de juny
La JEP remet a JEC certificació sobre resultats de l’elecció a la província 14-24 de juny
La JEC recompta vots, atribueix escons i proclama electes 14-29 de juny
Candidats prometen o juren davant la JEC 5 dies des de proclamació
CONTENCIÓS ELECTORAL
Interposició del recurs contenciós-electoral (davant la JEC) Dins dels 3 dies següents a la proclamació d’electes
Remissió de l’expedient a l’òrgan jurisdiccional competent (Tribunal Suprem) L’endemà de la presentació
Compareixença dels recurrents Dins dels 2 dies després de la presentació
Trasllat al Ministeri Fiscal i a les parts per a al·legacions Fins al dia següent finalització terme compareixença
Formulació d’al·legacions Fins a 4 dies des de trasllat
La sala acorda la rebuda a prova L’endemà després del termini al·legacions
Prova (si és el cas) No més de 5 dies
Sentència Tribunal Suprem No més de 4 dies
Notificació de la sentència als interessats No més tard del 45è dia posterior a l’elecció
Publicació de resultats al BOE per la JEC 40 dies després de la proclamació d’electes