Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Calendari electoral

Calendaris

ACTIVITAT DATES
ACTUACIÓ PRÈVIA
PUBLICACIÓ AL BOE REIAL DECRET CONVOCATÒRIA 16 d’abril
JUNTES ELECTORALS
Constitució inicial JEP i JEZ amb vocals judicials i elecció de president 19 d’abril
Els designats sol·liciten la seva substitució com a vocals per concórrer a les eleccions com a candidats 19-23 d’abril
Publicació als BOP de la relació de membres de les JEP i les JEZ 20-24 d’abril
Proposta conjunta nomenament vocals no judicials per representants 13-23 de maig
Nomenament per la Junta Electoral competent dels vocals no judicials 13-23 de maig
RECTIFICACIÓ DEL CENS EN PERÍODE ELECTORAL
Consulta del cens electoral vigent en ajuntaments i consolats 22-29 d’abril
Reclamacions respecte de les inclusions/exclusions al cens 22-29 d’abril
Reclamacions representants candidatures 22 - 29 d’abril
Resolució reclamacions per DPOCE 22 d’abril-2 de maig
Exposició als ajuntaments i consolats de les rectificacions del Cens-Notificació 3 de maig
Recursos contra les resolucions d’OCE davant del Jutge Contenciós Administratiu 22 d’abril-8 de maig
Notificació de la Sentència a l’interessat, a l’Ajuntament, al Consolat i a la DPOCE 22 d’abril-13 de maig
DIVISIÓ DE LES CIRCUMSCRIPCIONS EN SECCIONS I MESES
Publicació als BOP i exposició en Ajuntaments de les seccions, dels locals i de les meses 22 d’abril
Reclamacions davant la JEP de la delimitació de les seccions, dels locals i de les meses 23-28 d’abril
Resolució de la JEP 23 d’abril - 3 de maig
Exposició en ajuntaments i difusió per Internet de relacions definitives Secc. Locals i Meses 30 de maig-8 de juny
FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS
Sorteig que celebraran els ajuntaments 11-15 de maig
Notificació de les designacions i entrega del Manual Membres Mesa 11-18 de maig
Al·legacions dels designats davant la JEZ causa que impedeixi ser membre de la Mesa 12-25 de maig
Resolució de les al·legacions i comunicació de la resolució 13-30 de maig
Comunicació a JEZ impossibilitat exercici del càrrec (fins a 8:00 h dia de votació) 31 de maig-9 de juny
REPRESENTANTS, ADMINISTRADORS I INTERVENTORS
Designació per partits, federacions i coalicions del representant general davant la JEC 16-24 d’abril
Designació, davant la JEC, dels representants de les candidatures davant les JEP 16-26 d’abril
Comunicació de JEC a JEP noms representants candidatures 16-28 d’abril
Personació representants candidatura davant JEP i acceptació designació 16 d’abril-6 de maig
Designació de representants per promotors d’agrupacions d’electors davant la JEP 1-6 de maig
Nomenament dels administradors generals davant la JEC 16-26 d’abril
Nomenament dels administradors de les candidatures davant la JEP 1-6 de maig
Nomenament d’interventors per representants de candidatures 16 d’abril-6 de juny
CANDIDATURES
Comunicació a la JEC de creació de coalició electoral 17-26 d’abril
Presentació de candidatures davant la JEC 1-6 de maig
Publicació BOE de candidatures presentades 8 de maig
Comunicació per la JEC d’irregularitats apreciades o denunciades 10 de maig
Termini de subsanació d’irregularitats 11-12 de maig
Proclamació de candidatures per la JEC 13 de maig
Publicació al BOE de les candidatures proclamades 14 de maig
Lliurament de les paperetes per la JEC a les candidatures 15-16 de maig
Recurs contra la proclamació de candidatures 15-16 de maig
Resolució judicial ferma i inapel·lable sobre el recurs 16-18 de maig
Termini d’interposició del recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional 16-20 de maig
Resolució del Tribunal Constitucional del recurs d’empara 17-23 de maig
Recurs contra proclamació candidatures si n campanya art. 44.4 (S. Especial T. Suprem) d. límit 24-30 de maig
Resolució Recurs anterior per S. Especial T. Suprem. Data límit (3 dies des d’interposició) 24 de maig-2 de juny
Termini interposició recurs empara davant del TC Data límit 25 de maig-4 de juny
Resolució Tribunal Constitucional del recurs d’empara. Data límit 27 de maig-7 de juny
PROPAGANDA I ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL
Comunicació d’ajuntaments a JEZ d’emplaçaments col·locació cartells 17-23 d’abril
Comunicació de JEZ a representants, llocs reservats per als seus cartells 15 de maig
Comunicació ajuntaments a JEZ i aquests a JEP locals i llocs actes campanya 17-26 d’abril
Publicació al BOP locals i llocs públics per a campanya 17 d’abril-1 de maig
Sol·licitud davant de JEZ per representants de locals i llocs per a campanya 17 d’abril-16 de maig
Comunicació llocs i locals públics per a campanya 17 de maig
CAMPANYA ELECTORAL 24 de maig-7 de juny
Prohibició de publicació difusió o reproducció de sondejos electorals 4-8 de juny
Jornada de reflexió 8 de juny
SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS
Ordre M. Hisenda i Adm. Públiques sobre l’actualització de les subvencions i el límit màxim de despesa 17-21 d’abril
Comunicació a JEC i JEP número de compte obert 16 d’abril-9 de maig
Sol·licitud avanç 30 % de la subvenció per despeses electorals 7-9 de maig
VOT PER CORREU D’ELECTORS RESIDENTS A ESPANYA
Sol·licitud del vot per correu 16 d’abril-30 de maig
Enviament OCE documentació vot per correu 20 de maig-2 de juny
Remissió per electors vot per correu 20 de maig-5 de juny
VOT D’ELECTORS RESIDENTS A L’ESTRANGER (CERA)
Public. centres habilitats dipòsit vot en urna i si és el cas redistribució d’electors (CERA) (Ordre AUC/306/2023 Art.2.3 i 3.1) 17-20 d’abril
Comunicació dels centres habilitats a l’OCE i al CGCEE (Ordre AUC/306/2023 Art. 2.4) 17-20 d’abril
Enviament d’ofici de la documentació CERA (excepte paperetes) per l’OCE 4-10 de maig
Enviament d’ofici de les paperetes per l’OCE, si no hi ha impugnació de candidatures 15-19 de maig
Enviament d’ofici de les paperetes per l’OCE, si hi ha impugnació de candidatures 15-25 de maig
Disponibilitat per a les paperetes descarregables per a l’exercici del vot CERA 13-18 de maig
Remissió electors vot per correu al Consolat (no més tard del cinquè dia abans de l’elecció) 4 de juny
Dipòsit electors vot en urna a Consolat o centres habilitats 1-6 de juny
Remissió dels vots i de l’Acta Consolar a l’oficina del MAEUEC 8 de juny
VOT TEMPORALMENT ABSENTS (RD 1621/2007-BOE 14-12-2007)
Sol·licitud per al vot dels temporalment absents (art.3 RD 1621/2007) 16 d’abril-11 de maig
Remissió per DPOCE documentació electoral cas no recurs proclamació candidatures 14-20 de maig
Remissió per DPOCE documentació electoral si recurs proclamació candidatures 14-28 de maig
Remissió del vot a la Mesa 14 de maig-5 de juny
VOT BRAILLE (RD 1612/2007-BOE 8-12-2007)
Sol·licitud documentació vot Braille 16 d’abril-13 de maig
JORNADA DE VOTACIÓ
Es desenvoluparà des de les 9:00 fins a les 20:00 hores 9 de juny
ESCRUTINI GENERAL I PROCLAMACIÓ D’ELECTES
Celebració de l’escrutini per les JEP 14-17 de juny
Presentació de reclamacions per representants i apoderats 14-18 de juny
Resolució per la JEP reclamacions i comunicació a representants i apoderats 14-20 de juny
La JEP remet a JEC certificació sobre resultats de l’elecció a la província 14-24 de juny
La JEC recompta vots, atribueix escons i proclama electes 14-29 de juny
Candidats prometen o juren davant la JEC 5 dies des de proclamació
CONTENCIÓS ELECTORAL
Interposició del recurs contenciós-electoral (davant la JEC) Dins dels 3 dies següents a la proclamació d’electes
Remissió de l’expedient a l’òrgan jurisdiccional competent (Tribunal Suprem) L’endemà de la presentació
Compareixença dels recurrents Dins dels 2 dies després de la presentació
Trasllat al Ministeri Fiscal i a les parts per a al·legacions Fins al dia següent finalització terme compareixença
Formulació d’al·legacions Fins a 4 dies des de trasllat
La sala acorda la rebuda a prova L’endemà després del termini al·legacions
Prova (si és el cas) No més de 5 dies
Sentència Tribunal Suprem No més de 4 dies
Notificació de la sentència als interessats No més tard del 45è dia posterior a l’elecció
Publicació de resultats al BOE per la JEC 40 dies després de la proclamació d’electes