Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Calendari fiscal de recaptació en voluntària. O.A.G.R.T.L.

IBI URBANA, IBI RÚSTICA, ESCOMBRARIES I IMPOST VEHICLES.

DIMARTS 06 FEBRER 2024

Calendari oficial

D'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Locals i d'altres ens, el calendari fiscal per a la recaptació en voluntària de rebuts (tributs de notificació col·lectiva i cobrament periòdic) és:

  

calendari

El President de l'OAGRTL pot modificar el calendari fiscal de cada anualitat quan circumstàncies alienes a l'OAGRTL obliguin a variar les dates inicialment establertes o quan s’hagin d’adaptar l’inici i el final del període als dies hàbils de cada anualitat.

 

El calendari fiscal, juntament amb la relació detallada dels tributs i preus públics que es recapten en cada cobrança, es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d'edictes dels serveis centrals i a les oficines de l'OAGRTL, a més del tauler d'edictes de l'ajuntament corresponent.
  

 

ANY 2024

 

Període pagament en voluntària del 27 de febrer al 30 d'abril
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 2024

Taxes, preus públics i altres ingressos
Data de càrrec de rebuts domiciliats: 28 de març

 

Període pagament en voluntària del 2 de maig al 5 de juliol

Impost sobre Béns Immobles (IBI) – Urbana 2024

Impost sobre Béns Immobles (IBI) - Característiques especials (BICE) 2024
Taxes, preus públics i altres ingressos
Data de càrrec de rebuts domiciliats de l'IBI Urbana i BICE: 3 de juny, 1 d'agost i 31 d'octubre.

Data de càrrec de rebuts domiciliats de taxes, preus públics i altres: 3 de juny

 

Període pagament en voluntària del 25 de setembre al 25 de novembre

Impost sobre Béns Immobles – Rústica 2024

Impost sobre Activitats Econòmiques 2024
Taxes, preus públics i altres ingressos

Data de càrrec de rebuts domiciliats: 31-octubre

 

 

Trobareu informació detallada de cada cobrança per municipi aquí.