al contingut a la navegació Informació de contacte

Reglament Estació Parapent d'Organyà

PER DESCARREGAR-LO "FEU CLIK" SOBRE LA NOTÍCIA.

DILLUNS 02 NOVEMBRE 2020

PREÀMBUL
L’article 39 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport, atribueix als municipis la facultat de promoure de manera general l’activitat física i l’esport i construir, ampliar i millorar les instal·lacions esportives existents en llur terme municipal.
L’Ajuntament d’Organyà, vol regular les normes de funcionament i l’ús de les instal·lacions de l’estació de parapent, mitjançant el present reglament. Així es determinen els drets i les obligacions dels usuaris: pilots, clubs esportius, empreses, formadors autònoms i escoles . S’estableixen les facultats de la pròpia administració municipal, en tant que organisme gestor de l’activitat de l’estació; es concreten les normes de funcionament de la mateixa i els tràmits d’acreditació per accedir-hi i fer-ne ús. El reglament, també preveu la protecció dels usuaris, la col·laboració amb els serveis d’emergències i fixa la coordinació necessària de l’activitat de vol en parapent amb la pròpia de l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell.
Per establir els drets i les obligacions dels diversos usuaris, així com els requisits per autoritzar llur activitat en l’estació de parapent, aquest reglament recull les normes de caràcter preceptiu que hi són aplicables derivades del Decret Legislatiu 1/2010, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport.
Es d’aplicació a l’activitat esportiva del vol en parapent diversos apartats de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. Especialment l’obligació d’inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya, per a poder exercir l’activitat; la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil i el reconeixement de l’exercici professional de les titulacions d’altres Estats.
Té una especial incidència el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural. Fa obligatòria la inscripció de les diverses entitats en un Cens del Consell Català de l’Esport; determina les condicions mínimes que han d’acreditar les persones practicants; fixa condicions de respecte del medi natural; estableix les obligacions de les persones naturals o jurídiques que prestin servei d’organització i gestió de les activitats; regula l’activitat del personal tècnic i condiciona la seva tasca a l’habilitació corresponent del Consell Català de l’Esport; estableix el règim d’informació que han de rebre els participants respecte de l’activitat que volen practicar i fa preceptiu de disposar de fulls de reclamació. Finalment preveu el règim d’inspecció i sancionador.
Condiciona també aquest reglament municipal, la Disposició Addicional sisena de l’esmentat Decret 56/2003, que indica que el RD 63/1995, de 20 de gener, sobre ordenació de prestacions sanitàries del sistema Nacional de Salut o normativa que la substitueixi, determina que no són a càrrec del Servei Català de la Salut, les despeses d’assistència sanitària generades a causa d’un accident produït per qualsevol causa, de les persones practicants de les activitats regulades pel repetit Decret 56/2003. Ni les despeses d’assistència sanitària generades per danys a terceres persones produïts per responsabilitat de l’organitzador de l’activitat o e les mateixes persones practicants.
No és objecte d’aquest reglament establir les condicions tècniques per a la pràctica del vol en parapent ni la seva regulació, més enllà dels condicionants imposats per la proximitat de l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell. Els esportistes, empreses, escoles i clubs resten subjectes a les normatives de la Federació Aèria Catalana i a la normativa que emana de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
Les normes que regulen el vol en parapent, els tipus de llicències de pilot, les autoritzacions acreditatives de la condició de formador, així com els procediments i proves per a l’obtenció de la condició de pilot o de formador en les seves diverses categories i modalitats, no formen part de l’àmbit d’aquest reglament ni de les competències municipals.
El fonament legal d’aquesta ordenança és, en primer lloc, l’aplicació dels principis constitucionals i en el desenvolupament del principis continguts en el vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya en el text contingut en la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. La fonamentació legal immediata d’aquesta ordenança rau en la vigent normativa de règim local, essencialment concretada en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), així com els reglaments que les desenvolupen.

PER DESCARREGAR EL DOCUMENT FEU "CLIK" SOBRE LA NOTÍCIA. 

Document Actions